Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2557

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2014สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

ฉัตรปกรณ์ กําเหนิดพล

CHATPAKORN

KAMNEARDPHONการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Education

Faculty of Education, Thaksin University

เกียรติคุณที่ได้รับ

2557

รางวัลชมเชย จากการประกวดเรื่องสั้นของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2556

รางวัลชมเชย จากการประกวดเรื่องสั้นของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2555

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพัทลุง

Honors

2014

The honourable mention prize for the Office of Contemporary Art And Culture's Short Story Competition

2013

The honourable mention prize for the Office of Contemporary Art And Culture's Short Story Competition

2012

Winner of the Phatthalung Poetry Contest
ม่านหมอกเช้าอวลอาบ คาบสมุทร บนพื้นที่บรรพบุรุษ ไร่เหลี่ยมเล่ห์ ! โตนด พัง ทุ่ง ป่า คลอง นา เล... ตื่นจากเปลผ้าชํารุด ผืนสุดท้าย ! บนพื้นที่ลุ่ม - ราบ คาบสมุทร ผี พราหมณ์ พุทธ แห่งเหย้าเรือน เริ่มเลือนหาย บนวิถีเฒ่าชรา ตา ยาย ลมหายใจง่าย ๆ ใกล้รางเลื่อน
ชื่อผลงาน

“กําสรวลสมุทร"

ปีที่แต่ง

2557

ประเภท

กวีนิพนธ์


Title of Work

"Ocean Cry"

Year of Product

2014

Category

Poetryแรงบันดาลใจ

ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกของตนเองที่สูญเสียความทรงจํา วัยเยาว์ไปพร้อมกับพื้นที่บรรพบุรุษที่ถูกทับถมทําลายจากคนต่างถิ่น โดยที่ เขาเหล่านั้นไม่เคยสนใจความเป็นมา และความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น

Inspiration

The author is inspired from his own feelings, for he has lost his childhood memory together with the land of his ancestors which was destroyed by the foreigners without them expressing concerns about the history and matters of the places.


แนวความคิด

ผู้เขียนได้แนวความคิดจากการแลเห็นสภาพท้องถิ่นที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป พร้อมแรงปรารถนาที่จะรักษาและปกป้องบ้านเกิด ไม่ต้องการให้ความเชื่อ และวิถีวัฒนธรรมเลือนหายไปพร้อมกับลมหายใจโรยรินของผู้ชราภาพบน คาบสมุทรโบราณ

Concept

The author's concept is derived from the fact that he has witnessed the local places being changed and the will to preserve and protect his hometown, not wanting the beliefs and cultures to disappear with the whimpering breaths of the seniors on the ancient coast.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

เนื้อหาใน “กําสรวลสมุทร” แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือ เรื่องของความ โศกเศร้ากําสรวลของชาวท้องถิ่นบนคาบสมุทรที่โดนบุกรุกจากนักล่าอาณานิคม ยุคใหม่ จนทําให้ความเป็นตัวตนของคนท้องถิ่นกําลังจะเลือนหายไป และอีก ประเด็นเกี่ยวโยงกับความโศกเศร้าของผู้คนในสังคมของทุกวันนี้ ที่ถูกกัดกิน ความสุขหรรษาไปจากวิถีชีวิต อันมีเหตุมาจากวิกฤตการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเปลือกวัฒนธรรมต่างถิ่น แนวความคิดสร้างสรรค์

Synopsis

The content in “Ocean Cry"is divided into two matters: firstly, the sadness of the local people on the coast whose home is invaded by the new generation of colonisers, and secondly, the sorrow of the people in today's society whose happiness is eaten out of their lives, which is the result of the economy, society, and the external shell of the fake culture.