Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2556

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2013สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

ศิรดา จาติกวณิช

SIRADA

CHATIKAVANIJการศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

Faculty of Arts, Chulalongkorn University

ประวัติการแสดงผลงาน

2554

บทความเรื่อง"My Inspiration" ใน NJ Magazine ปีที่ 20 ฉบับที่ 418

2553

บทความเรื่อง"Crossword Corruption" ใน NJ Magazine ปีที่ 18 ฉบับที่ 405"

Achievement

2011

My Inspiration Published in 20th NJ Magazine issue 418

2010

Crossword Corruption Published in 18th NJ Magazine issue 405"

เกียรติคุณที่ได้รับ

2556

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเขียนเรื่องสั้น งานรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2556

2556

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทแปลเรื่องสั้น งานรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2556

2555

รางวัลดีเด่นจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2555 สาขาวรรณกรรม

Honors

2013

First Runner Up in the Short Story Writing Category of the Phya Anuman Rajadhon Award

2013

First Runner Up in the Translation Category of the Phya Anuman Rajadhon Award

2012

The Distinguished Prize in Literature Category for Young Thai Artist Award 2012
...สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนล้วนเหมือนนักโทษ ที่ถูกมัดมือมัดเท้ารวมไปถึงศีรษะให้ติดกันอยู่ตรงข้ามกําแwงทุนาดใหญ่ ไม่สามารถขยับไปไหนได้ ทุกคนจําต้องนั่งเผชิญหน้ากับผนังวันแล้ววันเล่า แต่พวกเราไม่เบื่อหรอก เพราะต่างก็ล้วนเพลิดเพลินไปกับภาพบนกําแwง ดังกล่าวเสมือนเป็นโทรทัศน์ที่ฉายภาพสิ่งต่างๆ ทุกครั้งที่สัตว์น้อยใหญ่เดิน ผ่านทางเข้าบ้านของพวกเรากองไฟจะสะท้อนภาwพวกมันไว้บนผนัง ไม่มีใคร ตระหนักว่าตนถูกอวิชชาตัวโตเบ้าครอบคลุมทุกอญ
ชื่อผลงาน

ตามหาโกโดต์

ปีที่แต่ง

2556

ประเภท

นวนิยาย


Title of Work

Looking For Godot

Year of Product

2013

Category

Novelแรงบันดาลใจ

บทประพันธ์เรื่อง 'คอยโกโดต์ (Waiting For Godot)'ของแซมมวล เบกเกตตื ผสมกับ ทัศนคติ แนวคิด และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันของครในสังคม รวมถึงเกร็ดเล็กๆ รายละเอียดน้อยๆ ในชีวิตที่หลายตนมองข้ามไป แต่ล้วนมีความหมายและคุณค่าต่อการดำรงชีวิตในฐานะปัจเจกชน

Inspiration

I was inspired by both the play Waiting For Godot by Samuel Beckett, and the differences in attitudes, perceptions, and lifestyles among individuals. I wanted to bring little details overlooked in life back to attention, for thouse are some essential elements which from a major component of our lives, making us who we are today


แนวความคิด

การเชื่อมโยงรายละเอียดบางส่วนในเรื่องให้เข้ากับบทประพันธ์เรื่อง ' คอยโกโดต์ ' ของแซมมวล เบรกเกตต์(samuel Beckett) การจบฉากทุกฉากในตอนเดียวกันด้วยประโยคหรือวลีที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน การใช้ภาษาเล่าเรื่องในสัมพันธ์กับบุคลิกและลักษณะของตัวละครเอก การพยายามให้มุมมองที่แตกต่างกับสิ่งเดิมๆ เพื่อสร้างสรรค์ทัศนคติใหม่ที่จะมอบคุณค่าให้กับสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบที่แปลกใหม่ และการนำเรื่องที่เมื่อมองผิวเผิน อาจดูเหมือนไร้สาระมาเชื่อมโยงกันให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมาย ควรค่าแก่การจดจำและเรียนรู้

Concept

With a connection brtween certain details in the story and the play Waiting for Godot by Samuel Beckrtt, my unique style of ending every scene in the same chapter with the same or similar sentence or phrase, and word choices which corresponds toeach character's personality, I aimed to create a story that represents differences among people, and turn what is superficially perceived as senseless matters into some meaningful and memorable lessons


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

แพรวาพยายามนำเหตุผลและหลักการเข้ามาใช้ควบคุมวิถีชีวิตตัวเอง เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตทูถูกต้องและมีคุณค่า ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด บางคร้งที่เธอเผลอใช้"หัวใจ" ตัดสินเรื่องต่างๆ แทน "หัวสมอง" เธอก็มักได้เรียนรู้จากผลลัพธ์อันเลวร้ายว่าเธอไม่ควรปล่อยให่อารมณ์นำเหตุผลอีกในโอกาสต่อๆไป ในขณะเดียวกันเธอยกย่องและบูชาพ่อของเธอ จนถึงขั้นต้องพึ่งพ่อในการทำงาน และหลับหูหลับตาเชื่อทุกอย่างที่พ่อพูดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอต้องพบกับจุดเปลี่ยนเมื่อเรื่องราวมากมายที่ไร้เหตุผลและหลักการเข้าท่ามาอธิบายได้เกิดขึ้น เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้แพรวาต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจุดยืน หาสมดุลให้ชีวิตที่สุดโต่งเกินไป รวมถึงเปิดใจรับทัศนคติแปลกใหม่จากคนรอบข้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญของการใช้ชีวิตให้มีความสุขและคุ้มค่า

Synopsis

Praewa tends to lead a lifestyle where her behavior and thinking are merely based on logics and rationality, believing that qualities of being lucid and level headad will eventually lead her to success. Nevertheless, at times, she can't resist the urge to use her 'heart' rathar then her 'brain' to make decisions. Having ended up with nothing but regrets in her broken heat for those times, she learns her lesson swears that she will no longer let her emotions take control of her reasoning mind. The story also discusses Praewa's relationship with her father whom she wholeheartedly adores,idolizes, and depends on, foolishly accepting everything he says as true, correct, and sensible. Unexpectedly, her life is turned upside-down when something extremely senseless and unexplainable happens. Her deep-rooted thounghts are forced to change. With a significant alteration in her stand point, she has to open her mind and find a new balance in life, which in the end guide her to a much better understanding of the world, life and other human beings. This is a story of how an ignorant girl develops new perspectives on life which lead her to happiness and self-esteem