Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2558

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2015สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

แมน คล้ายสุวรรณ

MAN

KLAYSUWANการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Education

Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ประวัติการแสดงผลงาน

2557

ผลงาน “กําสรวลชีวิต” นิทรรศการ Young Thai Artist Award

Achievement

2014

“The Story of Life." Young Thai Artist Award's Exhibition

เกียรติคุณที่ได้รับ

2557

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม

2557

เยาวชนประกายเพชร กรุงเทพมหานคร สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2556

เยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Honors

2014

National Outstanding Youth Award of Arts and Cultures

2014

Prakaypetch Youth Award of Bangkok

2013

Intellect Youth under the Royal Patronage of His Majesty the King
กรุงเทพ (กวีวัจนะ) กรุงเทพ กรุงเทพสร้าง เสกสวรรค์ สมเฮย งามวิจิตรแพรวพรรณ พิสิฐก้อง เวียง วัง วัดเฉิดฉัน ฉายภาพ กรุงอื่นมาเทียบพ้อง พ่ายสิ้นกรุงไกร กรุงเทพกรุงเทพสร้างทางสวรรค์ เสกรังสรรค์สร้างสุขยุคสมัย วัดเวียงวังเพียงภาพฉายประกาย...
ชื่อผลงาน

กรุงเทพ

ปีที่แต่ง

2558

ประเภท

กวีนิพนธ์


Title of Work

The Cage of Mind

Year of Product

2015

Category

Poetryแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าคิดถึงชื่อกรุงเทพ พินิจถึงความหมาย ควรที่จะจินตนาการ ถึงภาพว่าในอีกมุมแล้ว ความเป็นกรุงเทพก็ไม่ได้สมบูรณ์ (เมื่อสระอุ หาย) ความเป็นกรุงก็แปรเปลี่ยนเป็น “กรง เทพ” ที่กําลังคุมขังและจองจําจิตใจ ทว่าเราก็ หลงใหลกรงเทพเหลือเกิน

Inspiration

think about the name Bangkok (Krung Tep). Without a vowel to complete the word "Krung". it ends up with the word "Krong", which means cage. Bangkok itself is not perfect, without that said vowel. It is then turned into the cage which traps and tortures our hearts; still, we are so mesmerised and attracted by this cage.


แนวความคิด

การนําความรู้สึกที่ประสบกับการใช้ชีวิตใน กรุงเทพ บางขณะชื่นชมยินดี บางขณะก็ เหมือนถูกคุมขังอยู่ในกรง ถ่ายทอดผ่านบทกวี หลากหลายฉันทลักษณ์ (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย) การวางโครงเรื่องเป็นแบบเล่า เรื่อง บางบทมีตัวละครดําเนินเรื่องให้ผู้อ่าน เห็นภาพชัดเจน

Concept

Feelings and experience derived from leading a life in Bangkok are brought in the creation of the work. Sometimes it is admiration; sometimes it is like being trapped in a cage. The view is expressed through poetry of many forms. The stories are structured in a narrative form with, for some chapters, characters to bring clear picture to the readers' minds.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

กรุงเทพ กรุงเทพกรุงเทพสร้างทางสวรรค์ เสกรังสรรค์สร้างสุขยุคสมัย วัดเวียงวังเพียงภาพฉายประกายชัย กี่กรุงใดๆ ฤาอาจเปรียบเทียบกรุงนี้ กรงเทพ กรงเทพกรงมนุษย์สร้างทางโศกศัลย์ ทุกสิ่งอันปั่นปลุกยุคสมัย เธค บาร์ ผับ ลวงตาสู่ปราชัย เหมือนอยู่ในกับดักหลักราคี

Synopsis

(in Thai verse) Bangkok can be seen as heaven and incomparably better than other cities. However, it is also a cage for humans, leading them to the traps of defilements with places like bars and pubs.