Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2558

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2015สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

ติกขปัญญ์ มณีนุ่ม

TIKKHAPAN

MANEENUMการศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education

Faculty of Arts, Silpakorn University

เกียรติคุณที่ได้รับ

2558

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเกียรตินิยม วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น

2557

รางวัลชมเชย ประเภทการแปลเรื่องสั้น รางวัลวรรณกรรมพระยาอนุมานราชธน

Honors

2015

Winner of the Short Story from CU Pen Club

2014

Honorable Mention Award: Translation of a Short Story from the Phya Anuman Rajadhon Award
ทันใดนั้น เขาก็รู้สึกถึงสายตาของใครบางคนกําลังแผดเผามาที่ตน ธเนศผลุดลุกขึ้นก่อนที่เขาจะมอดไหม้ไปมากกว่านี้โดยไม่ลืมยิ้ม แย้มให้หญิงนัยน์ตาเพลิงคนนั้น เขาผายมือเชื้อเชิญให้นางนั่งที่ของตนอย่างสุภาพทั้งที่ไม่สู้เต็มใจนัก นางเป็นหญิงวัยทํางานอายุไม่น้อยคนหนึ่ง ธเนศพยายามไม่คิดว่าน้ําหนักของกระเป๋าสะพายใบใหญ่ที่ไหล่ขวาและถุงพลาสติกบวม ตุงที่มือซ้ายของนางจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หญิงผู้นั้นต้องทวงถามความเอื้อเฟื้อของเขาหรือไม่ ธเนศนึกโกรธตัวเองที่ด้านทนความร้อนแรงจากสายตาของนางไม่ได้ต่างหาก
ชื่อผลงาน

คนบ้าที่หน้าประตู

ปีที่แต่ง

2558

ประเภท

นวนิยาย


Title of Work

A Mad Man at the Door

Year of Product

2015

Category

Novelแรงบันดาลใจ

นิยามความสําเร็จและชีวิตที่ดีในอุดมคติเป็นสิ่ง ที่คนทุกคนมุ่งหวัง แต่คําจํากัดความนั้น ใคร เล่าเป็นผู้กําหนด ตัวเอง สังคม หรือพระเจ้า ผู้เขียนพยายามขยายความสงสัยนี้ผ่านชีวิตของ ชายคนหนึ่ง ผู้มีอดีต ปัจจุบัน และอนาคตแขวน อยู่กับคําถามนั้น รวมถึงความไม่ยังผลต่อสิ่งดัง กล่าวด้วย

Inspiration

The definition of success and the ideal of good life are what everyone alms, but who comes up with such definition? Is it oneself, society, or God? The writer tries to expand this doubt through the life of a man whose past, present, and future revolve around that question, including the fallure towards said things too.


แนวความคิด

“ชีวิตคนเราไม่แน่นอน แต่ความตายเป็นสิ่ง แน่นอน" ความตายซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน ไม่สามารถหนีพ้นได้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าง ไม่คาดคิด ถึงแม้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ ก็สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความสูญเสีย ความหวาดกลัว ความผิดหวังอันเป็นสิ่งที่ มนุษย์ทุกคนยอมรับและทําใจได้ยาก ข้าพเจ้า จึงต้องการแสดงออกให้ผู้ที่ได้ชมผลงานของ ข้าพเจ้า แล้วได้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ ชีวิต โดยเฉพาะในการเดินทาง

Concept

Presenting the story with the method of revealing and concealing what has been going on at the same time; stirring feelings and consoling readers both softly and harshly to make them curious and bored the way the characters in the story feel. If give up in the first place, nothing is gained; similarly. If convinced too soon, nothing is gained as well.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ ธเนศ ชายหนุ่มวัยทํางานที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ อย่างที่ควรจะเป็น จนกระทั่งความเปลี่ยนแปลง มาเยือน พร้อมกับการปรากฏตัวของชายผม เกรียน ผู้ที่จะทําให้ธเนศต้องมองย้อนดูตัวเอง และสิ่งที่ผ่านมา สิ่งที่เขาเรียกว่า ความสมบูรณ์แบบ

Synopsis

Thanet is a man who lives a perfect life with everything being the way it is supposed to be until changes pay him a visit, accompanied by the appearance of a man with close-cropped hair who will cause Thanet to look back at himself and things in his life - things he calls "perfection."