Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2558

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2015สาขาภาพถ่าย

PHOTOGRAPHY

เจษฎา ลีลานุวัฒน์กุล

JETSADA

LEELANUWATKULการศึกษา

MA Photography, London College of Communication

Education

MA Photography, London College of Communicationชื่อผลงาน

ภาพวิวทิวทัศน์ ผ่านมุมมองจาก รถไฟฟ้า

เทคนิค

ภาพถ่ายดิจิตอล

ปีที่สร้างผลงาน

2558

ขนาด

24 x 16 นิ้ว จำนวน 7 ภาพ


Title of Work

BTS scape

Technique

Digital Photography

Year of Product

2015

Size

24 x 16 inches.A collection of 7 photosแนวความคิด

การมองออกไปข้างนอกรถไฟฟ้าผ่านช่องประตูและหน้าต่างระหว่างการเดินทาง พร้อมทั้งบันทึกภาพความทรงจํา และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นทางเลือกของผมในการหลีกหนีจากความโกลาหลวุ่นวาย ทั้งหลาย ระหว่างการเดินทางโดยรถไฟฟ้า เพื่อที่จะผ่อนคลาย? ชมวิวทิวทัศน์? มองบ้านเมืองในมุมมองที่ต่าง ออกไป? หรือใช้เวลาอยู่กับตัวเอง?

Concept

a view of Bangkok through the window of BTS (Bangkok Mass Transit System) an alternative way to get away from the business and crowd on the BTS by looking out of the window