Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2557

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2014สาขาภาพถ่าย

PHOTOGRAPHY

ชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย

CHALARAK

RUEANCHUMCHOEIการศึกษา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

Faculty of Fine Arts Chiang Mai University

ชื่อผลงาน

ยังไม่ลืม

เทคนิค

การเรียงภาพ

ปีที่สร้างผลงาน

2557

ขนาด

24 x 16 นิ้ว จำนวน 10 ภาพ


Title of Work

Not Forgotten

Technique

Diptych Style

Year of Product

2014

Size

24 x 16 inches A Collection of 10 Photosแนวความคิด

ภาพถ่ายสถานที่ในความทรงจําของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคนและสถานที่ โดยนําเสนอในรูปแบบการ เรียงภาพ (Diptych) และวิธีการเล่าเรื่องด้วยการเขียน ในชื่อชุดงาน “Not Forgotten” ผลงานภาพถ่ายนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกระตุ้น ให้เห็นถึงความสําคัญของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งยังอยากให้ผู้คนทั่วไปตระหนักถึงภัยของโรคร้ายนี้ด้วย

Concept

The photos of the memorial places of Alzheimer's patients were created to study the relationship between humans and places. They are presented in the style of diptych and narrated via the writing under the title “Not Forgotten". These photographs were made in order to raise the significance of Alzheimer's patients, who are mostly elderly people with the need of care, as well as to raise awareness about this dreadful disease.